Time together on the couch

Per­he­kun­tou­tus kotiin

  

Hyvinvointipalvelu Askel Oy tarjoaa kotiin vietävää perhekuntoutusta lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhekuntoutus on, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on herännyt suurta huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta. Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloi­tus­neu­vot­te­lus­sa.  Perhekuntoutuksen tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys sekä turvallinen kasvuympäristö, vahvistaa vanhemmuutta ja perheen omia voimavaroja sekä tukea perheen vuorovaikutusta ja perhettä arjen toiminnoissa. Pyrkimyksenä on löytää ja vakiinnuttaa perheen arkeen uusia toimintamalleja sekä vahvistaa perheen omaa toimijuutta. 


Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n perhekuntoutuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta, jonka keskiössä on perheen omien voimavarojen vahvistaminen niin, että perhe löytää itse ratkaisuja arkeensa. Keskeisenä ajatuksena on, että ihminen itse on oman elämänsä paras asiantuntija. 


Tavoitteet, tapaamiset ja niiden  kesto määritellään yhdessä perheen, Askeleen tiimin ja sosiaalityöntekijän kanssa aloituspalaverissa. Tavoitteiden pohjalta laaditaan selkeä ja konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa jokaisella toimijalla on omat roolinsa ja tehtävänsä. Asiakkaan ymmärrystä lisää suunnitelmien ja tilanteiden havainnollistaminen visuaalisesti ja konkreettisesti, esim. viikko-ohjelma perheelle.


Perhekuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheelle tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä, jossa työskennellään koko perheen kanssa. Työskentely saattaa sisältää myös perheenjäsenten yksilöllisiä kun­tou­tus­ta­voit­tei­ta.   Työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot. Työskentelyyn otetaan tarvittaessa mukaan myös perheen tai perheenjäsenen kuntoutuksessa mukana olevia muita tahoja.