Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista matalan kynnyksen palvelua, joka on ennaltaehkäisevää, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen parantaminen sekä omasta elämästä selviytymisen keinojen lisääminen.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheelle tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä arkisin tai viikonloppuisin. Avomuotoiseen perhetyöhön osallistuu sopimuksen mukaan joko yksi tai kaksi perhetyöntekijäämme. Työskentelyyn otetaan tarvittaessa mukaan myös perheen omat verkostot.

Askeleen työskentely perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja yhdessä toimimiseen. Tiimimme pyrkii vahvistamaan ja tukemaan koko perheen, lapsen ja nuoren omaa toimijuutta.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukaista intensiivistä ja suunnitelmallista avopalvelua. Se on tukimuoto, joka on pitkäkestoista ja tavoitteellista tukea koko perheelle elämän pulmatilanteissa tai uusien pulmatilanteiden ehkäisemisessa. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja, vanhemmuutta ja omaa toimijuutta. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa ja tarvittaessa perheen omien verkostojen kanssa.

Työskentelyn tavoitteet sovitaan perhekohtaisesti yhdessä perheen, tilaajan (yleensä lastensuojelu) ja Askeleen tiimin kanssa.

Perhekuntoutus kotiin

Hyvinvointipalvelu Askel Oy tarjoaa kotiin vietävää perhekuntoutusta lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Perhekuntoutus on, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on herännyt suurta huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä vanhemmuudesta. Tavoitteet, tapaamiset ja kesto määritellään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa aloi­tus­neu­vot­telus­sa. Perhekuntoutuksen tavoitteena on turvata lapsen kasvu ja kehitys sekä turvallinen kasvuympäristö, vahvistaa vanhemmuutta ja perheen omia voimavaroja sekä tukea perheen vuorovaikutusta ja perhettä arjen toiminnoissa. Pyrkimyksenä on löytää ja vakiinnuttaa perheen arkeen uusia toimintamalleja sekä vahvistaa perheen omaa toimijuutta.

Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n perhekuntoutuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä työotetta, jonka keskiössä on perheen omien voimavarojen vahvistaminen niin, että perhe löytää itse ratkaisuja arkeensa. Keskeisenä ajatuksena on, että ihminen itse on oman elämänsä paras asiantuntija.

Tavoitteet, tapaamiset ja niiden kesto määritellään yhdessä perheen, Askeleen tiimin ja sosiaalityöntekijän kanssa aloituspalaverissa. Tavoitteiden pohjalta laaditaan selkeä ja konkreettinen toimintasuunnitelma, jossa jokaisella toimijalla on omat roolinsa ja tehtävänsä. Asiakkaan ymmärrystä lisää suunnitelmien ja tilanteiden havainnollistaminen visuaalisesti ja konkreettisesti, esim. viikko-ohjelma perheelle.

Perhekuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheelle tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä, jossa työskennellään koko perheen kanssa. Työskentely saattaa sisältää myös perheenjäsenten yksilöllisiä kun­tou­tus­ta­voit­tei­ta. Työskentelyn sisältö määrittyy perheen tarpeiden mukaisesti. Työskentelyssä huomioidaan perheen omat verkostot. Työskentelyyn otetaan tarvittaessa mukaan myös perheen tai perheenjäsenen kuntoutuksessa mukana olevia muita tahoja.

Lastensuojelullinen jälkihuolto

Lastensuojelullinen jälkihuolto on yksilöllistä ohjausta nuorelle, joka tarvitsee määräaikaisesti tukea ja turvaa siirtyessään itsenäisee elämään. Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n jäl­ki­huol­to­pal­ve­lus­sa korostuu nuoren osallistaminen itseään koskeviin asioihin. Itsenäinen asuminen, opiskelu, raha-asiat ja arjen hallinta onnistuvat parhaiten, kun nuoren jälkihuolto on tarkasti suunniteltua. Tavoitteena on, että nuori saa edellytykset itsenäiseen asumiseen, selviytyy arjesta, löytää omia voimavaroja ja uskoa tulevaisuuden suunnitteluun ja toimintaan.

Kun nuori siirtyy jälkihuoltoon, on tärkeää suunnitelmallisuus ja nuoren osallistaminen yhteistyöhön. Nuori, hänen so­si­aa­li­työn­te­ki­jän­sä ja Askeleen tiimi kartoittavat yhdessä nuoren tarpeet ja toiveet ja sen pohjalta laativat asiakassuunnitelman.

Valvotut tapaamiset

Valvottujen tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja etävanhemman tai muun sukulaisen välistä vuorovaikutusta ja mahdollistaa turvallinen yhdessäolo. Valvotut tapaamiset toteutuvat joko Hyvinvointipalvelu Askel Oy:n omissa viihtyisissä tiloissa tai sosiaalityöntekijän osoittamassa paikassa taaten lapsen fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden tapaamisen aikana.

  • Valvottu tapaaminen: Valvotussa tapaamisessa valvotaan, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti. Ohjaaja tai tarvittaessa ohjaajat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja toiminnan lapsen näkökulmasta ilman riskiä.
  • Tuettu tapaaminen: Ohjaaja on paikalla lapsen ja vanhemman tapaamisessa ja tulee tarvittaessa apuun, jos vanhempi kokee tarvitsevansa tukea toimintaan tai vuorovaikutukseen.

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Työskentely on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jonka sisältö suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan. Sitä toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen omassa tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään. Tavoitteena on lapsen tai nuoren parempi elämänhallinta, myönteinen kehitys, omien voimavarojen vahvistaminen. Tukemalla lasta tai nuorta myös vanhempien kyky kasvattaa vahvistuu.

Toiminta sisältö voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen. Sosiaalisia taitoja ja vastuunottoa itsenäistymisen kynnyksellä harjoitellaan yhdessä.

Tukihenkilötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Tukihenkilötoiminta on määräaikaista, jonka kesto ja tavoitteet täsmentyvät yhteistyössä lähettävän tahon kanssa.