surprise

Am­ma­til­li­nen tu­ki­hen­ki­lö

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun, aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa.  Työskentely on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jonka sisältö suunnitellaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan. Sitä toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen omassa tutussa toi­min­taym­pä­ris­tös­sään. Tavoitteena on

lapsen tai nuoren parempi elämänhallinta, myönteinen kehitys, omien voimavarojen vahvistaminen. Tukemalla lasta tai nuorta myös vanhempien kyky kasvattaa vahvistuu. 


Toiminta sisältö voi vaihdella kannustavista keskusteluista koulunkäynnin tukemiseen, harrastamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, sosiaalisten suhteiden opetteluun, omien asioiden hoitoon, perhesuhteiden vaalimiseen ja omasta itsestä huolehtimiseen. Sosiaalisia taitoja ja vastuunottoa itsenäistymisen kynnyksellä harjoitellaan yhdessä.  


Tukihenkilötyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sosiaalityöntekijän ja muiden verkostojen kanssa. Tukihenkilötoiminta on määräaikaista, jonka kesto ja tavoitteet täsmentyvät yhteistyössä lähettävän tahon kanssa.